Algemene voorwaarden

 

Bij met m'n lijf is onderdeel van Stephanie diëtist & personal trainer:

1. Mocht de klant per direct het traject willen stopzetten bij Stephanie diëtist en personal trainer dan kan dat kosteloos, indien dit binnen 24 uur vóór de eerst geplande afspraak aangeven wordt. Ook wanneer de klant is verhinderd, dient dit binnen 24 uur vóór aanvang van de afspraak gemeld te worden. Bij het uitblijven van deze melding of te laat afmelden zal (een percentage) van de betaling van deze sessie voldaan moeten worden. Bij de eerste keer gaat het slechts om een onkostenvergoeding van 15 euro. Bij de tweede keer en alle daarop volgende keren zal er gekozen worden om 50% of 100% van het oorspronkelijke tarief te factureren. Afzeggingen dienen via whatsapp, sms of bellen te gaan (let op: niet via de voicemail).

2. Wanneer de sessie door afwezigheid van de klant niet op het afgesproken tijdstip kan starten zonder dat dit van tevoren is aangegeven, kan het zijn dat Stephanie diëtist en personal trainer besluit om de sessie tot de oorspronkelijke eindtijd te laten duren.

3. Wanneer de klant een factuur van Stephanie diëtist en personal trainer binnenkrijgt, dient de klant het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de facturatiedatum over te maken op het genoteerde rekeningnummer. Niet nakomen van de eerste betaling betekent dat er een herinnering wordt gestuurd. Bij een tweede herinnering en geen reactie hierop, zal wordt er een incassobureau ingeschakeld. Als het bedrag niet betaald wordt, is dagvaarding de volgende stap.

4. Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar. In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis. I.v.m. de vrijgave van tarieven voor dieetadvisering vanaf 1 januari 2009, zijn er geen standaard tarieven voor dieetadvisering vastgesteld. In niet alle gevallen wordt voedingsadvies en begeleiding bij Stephanie diëtist en personal trainer geheel of gedeeltelijk vergoed. De klant dient hier zelf over te informeren bij de zorgverzekeraar. Stephanie diëtist en personal trainer is niet aansprakelijk voor onverwachte kosten die zijn ontstaan vanwege het niet informeren naar vergoedingsmogelijkheden. 

5. Stephanie diëtist en personal trainer behoudt zich het recht voor het verhogen van de prijzen (dit geldt ook voor pakketten). Verhoging gebeurt alleen met inspraak van de klant. De prijsverhoging zal minimaal vier weken voor ingang van de prijsverhoging worden aangekondigd d.m.v. publicatie via mail en/of persoonlijke aankondiging.

6. Stephanie diëtist en personal trainer kan het leveren van haar diensten stopzetten. Hier zal uitleg bij gegeven worden. De klant wordt, waar mogelijk, tijdig op de hoogte gesteld.

7. Stephanie diëtist en personal trainer is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan goederen van deelnemers. Dat geldt ook voor eventuele ongevallen en klachten van haar klanten. Stephanie diëtist en personal trainer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van emotionele schade of lichamelijk letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de klant van de verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld vanuit Stephanie diëtist en personal trainer.

8. Advies, begeleiding en training bij Stephanie diëtist en personal trainer is naar zijn aard vraaggericht en dit biedt resultaten zonder resultaten te garanderen.

9. Activiteiten die vallen op dagen dat Stephanie diëtist en personal trainer niet aanwezig kan zijn komen te vervallen. Dit zal bijtijds aangegeven worden en de sessies worden niet in rekening gebracht.  

10. De klant is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke (NAW) gegevens, bekend bij Stephanie diëtist en personal trainer up to date te houden zodat correspondentie mogelijk is.

11. Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

 

Blij met m'n lijf is onderdeel van:

 

Stephanie diëtist & personal trainer

Omgeving Nijmegen