PRIVACYREGLEMENT

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Blij met m'n lijf is onderdeel van Stephanie diëtist & personal trainer. Wordt u binnen Stephanie diëtist & personal trainer begeleid, dan verzamelt zij gegevens van u. Hierin staan alle voor de begeleiding belangrijke medische en persoonlijke gegevens. Op de registratie van deze gegevens is de AVG van toepassing.

Dit betekent dat het volgende is vastgelegd:

  1. het doel van de registratie
  2. welke gegevens worden geregistreerd
  3. welke personen toegang hebben tot de gegevens
  4. het recht van de klant om de gegevens in te zien

Hieronder worden deze punten duidelijk.

 

Plichten Stephanie diëtist & personal trainer

Stephanie diëtist & personal trainer verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor goede begeleiding en het financieel afhandelen van de diensten.

Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet dit bedrijf als volgt:

- Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
• om uw lichamelijke en geestelijke welzijn te ondersteunen of te verhelpen
• voor doelmatig beheer en beleid
- Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
- U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
- Er wordt vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens. Uw gegevens worden alleen door Stephanie diëtist & personal trainer zelf gezien en verwerkt. Uw gegevens worden dus niet aan derden verstrekt of besproken in het bijzijn van derden. Uw gegevens worden pas vrijgegeven nadat u of uw wettelijke vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden wordt het dossier niet openbaar gemaakt.
- Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
- Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is een voor goede begeleiding.

 

Werkwijze van verwerken van persoonsgegevens

Hieronder wordt inzichtelijk gemaakt hoe persoonsgegevens worden verwerkt.

  1. De volgende gegevens worden gevraagd bij aanmelding via de websites www.stephaniepersonaltraining.nl (eigenaar: Stephanie diëtist & personal trainer).

Naam achternaam telefoonnummer en emailadres.

  1. Via een vragenlijst word gevraagd naar:

Naam, achternaam, lengte, gewicht, geboortedatum, straatnaam, huisnummer, postcode, plaats en informatie over het dagelijks leven, lichamelijk en geestelijk welzijn.

  1. In een administratie en facturatie programma worden de volgende gegevens verwerkt:

naam, achternaam, geboortedatum, straatnaam, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer.

Er wordt geen gebruik gemaakt van automatische besluitvorming.

Rechten als betrokkene

U hebt het recht om uw gegevens in te zien. Bent u van mening dat er onjuiste gegevens instaan, dan kunt u dit aangeven om de gegevens te wijzigen of te verwijderen.

U bent verplicht om de gegevens die eerder in dit document staan door te geven wanneer u besluit sessies te gaan volgen vanwege het kunnen leveren van een passende, verantwoorde begeleiding en voor de facturatie.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten of u van mening bent dat de wijze waarop er met uw gegevens is omgegaan in strijd is met de AVG, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Dit kan via het emailadres: ptstephaniejanssen@gmail.com.

 

Blij met m'n lijf is onderdeel van:

 

Stephanie diëtist & personal trainer

Omgeving Nijmegen